69 Megosztás
Idézet
Nem az rendített meg engem, hogy hazudtál nekem, hanem, hogy többé nem hiszek neked.3 Megosztás
Idézet
A szerelem vak, a barátság pedig behunyja a szemét.5 Megosztás
Idézet
Van, aki saját bilincseit nem tudja kioldani, de barátja számára mégis megváltó.5 Megosztás
Idézet
Az asszonyok nagyon könnyen kötnek barátságot egy férfival, de hogy az fennmaradhasson, egy kis fizikai ellenszenv is kell segítségül.0 Megosztás
Idézet
Rabszolga vagy? Úgy nem lehetsz barát. Zsarnok vagy? Úgy nem lehetnek barátaid.12 Megosztás
Idézet
A férfi boldogsága: "Én akarok!", a nő boldogsága: "Ő akar."1 Megosztás
Idézet
Hit: nem akarni tudni, mi az igazság.1 Megosztás
Idézet
A legnagyobb történések nem életünk leghangosabb, hanem annak legcsöndesebb órái.0 Megosztás
Idézet
Barátok között a bizalom hiánya olyan hiba, amely jóvátehetetlen lesz, ha szóvá teszik.1 Megosztás
Idézet
Minden sorsdöntő dolog a "csakazértis"-ből jön létre.8 Megosztás
Idézet
Ha életünknek megvan a "miértje", akkor majdnem minden "hogyanját" el tudjuk viselni.1 Megosztás
Idézet
Minél magasabbra szállunk, annál kisebbeknek tűnünk azoknak a szemében, akik nem tudnak repülni.14 Megosztás
Idézet
Ami nem öl meg, az erőt ad.4 Megosztás
Idézet
Szeretni akarni: ez annyi, mint késznek lenni a halálra is.5 Megosztás
Idézet
A szeretetben mindig van valamennyi őrület. De az őrületben is mindig van valamennyi ész.0 Megosztás
Idézet
Még mindig a legműveltebbek kiváltsága annak ismerete például, hogy az embernek idegrendszere van (nem pedig "lelke").0 Megosztás
Idézet
Erényed álljon magasabban, semhogy a nevek bizalmaskodhassanak véle: s ha beszélned kell róla, ne szégyelld, ha dadogva teszed. Szólj hát és dadogj: "Ez az én "jóm", ezt szeretem, így tetszik nékem igazán, csak így akarom én a jót."0 Megosztás
Idézet
Az ész áldás, de átok is egyben. Az ember az egyetlen élőlény, amelynek saját létezése megoldandó és egyben kikerülhetetlen probléma.0 Megosztás
Idézet
Nagyon is sokáig rejtőzött a nőben a rabszolga és a zsarnok. Ezért az asszony még nem képes a barátságra: csupán a szerelmet ismeri.0 Megosztás
Idézet
Megszámlálhatatlan lény ment tönkre, akik másként gondolkodtak és döntöttek, mint ahogy most mi gondolkodunk.0 Megosztás
Idézet
Már régóta nem törekszem boldogságra; mívemre törekszem.1 Megosztás
Idézet
Az élet százszor rövidebb annál, hogy unatkozhassunk.0 Megosztás
Idézet
Aki vagyok, szomorúan köszönti azt, aki lehetnék.0 Megosztás
Idézet
A jó barátok hiányából irigylésre vagy gőgre lehet következtetni. Némely ember csak annak a szerencsés körülménynek köszönheti barátait, hogy nincs alkalma az irigységre.0 Megosztás
Idézet
Mikoron azonban Zarathustra egyedül maradt, im-ígyen szóla szívéhez: "Vajjon lehetséges-e? Ez az öreg szent az erdejében még semmit sem hallott volna arról, hogy isten meghalt?!"2 Megosztás
Idézet
Éppen ilyen magányos embereknek van szüksége szeretetre, társakra, akik előtt egyszerűek és nyíltak lehetnek, mint önmaguk előtt, akiknek jelenlétében feloldódik a görcsös hallgatás és megszűnik a színlelés kényszere is.0 Megosztás
Idézet
De az légyen becsületetek, hogy mindig jobban szeressetek, mint a hogy titeket szeretnek és sohse legyetek másodikok.0 Megosztás
Idézet
Egy nép a természet köntörfalazása, hogy hat-hét nagy emberhez jusson. - Igen: és hogy aztán megkerülje őket.0 Megosztás
Idézet
Meg kell tanulnunk a tisztátalan viszonyokból tisztán kikerülni, és ha a szükség így kívánja, tisztára kell tudnunk mosakodni a mocskos vízben is.0 Megosztás
Idézet
Végül nem azt szeretjük, amire vágyunk, hanem magát a vágyat.0 Megosztás
Idézet
Amíg dicsérnek, gondold csak mindig azt, hogy még nem vagy a saját utadon, hanem a másén.0 Megosztás
Idézet
Aki nem képes minden múltat feledve a pillanat küszöbére telepedni, aki nem tud egy ponton - mint a győzelem istennője - szédülés és félelem nélkül megállni, az sosem fogja megtudni, mi a boldogság.0 Megosztás
Idézet
És előttünk áll a mítoszát vesztett ember, aki minden múltak közepette múlttalanul és múltra éhesen, örökké kielégítetlenül kapar, hogy valami gyökeret leljen.0 Megosztás
Idézet
Az ember bármilyen messze jut is ismereteivel, akármennyire is objektíven ítéli meg önmagát, végül egyebet nem nyer az egészből, csupán tulajdon életrajzát.0 Megosztás
Idézet
Boldogok a feledékenyek, mert a kudarcból is erényt kovácsolnak.1 Megosztás
Idézet
Szeretem a bátrakat: csakhogy nem elég a kardcsörtetés - tudni kell azt is, kire ránts kardot! És nemegyszer több bátorság vagyon abban, aki odébbáll, és féken tartja indulatát: hogy méltóbb ellenségnek tartsa meg magát! Csak olyan ellenségtek legyen, aki gyűlöletes, nem pedig megvetendő: legyetek büszkék ellenségetekre: így tanítottam néktek valaha.0 Megosztás
Idézet
Ó, régi boldog idők, midőn a népek még így beszéltek: "Uralkodni akarok - más népek fölött!" Mert, barátaim: a dolgok rendje az, hogy uralkodjék a legjobb, a legjobb pedig uralkodni is akar! Ahol pedig más tanítás járja, ott - hiányzik a legjobb.0 Megosztás
Idézet
Ha egy évig hallgatunk, elfelejtünk fecsegni, és megtanulunk beszélni.0 Megosztás
Idézet
Aki szörnyetegekkel harcol, ügyeljen, nehogy közben szörnyeteggé váljék. És ha sokáig pillantasz a mélységbe, a mélység is beléd pillant.0 Megosztás
Idézet
Más fog parancsolni annak, ki önmagának engedelmeskedni képtelen.0 Megosztás
Idézet
Azért szeretünk a szabad természetben lenni, mert ennek nincs rólunk véleménye.0 Megosztás
Idézet
Az első vélemény, amely eszünkbe jut, mikor hirtelen megkérdeznek valamiről, rendszerint nem a saját véleményünk, hanem a szokásos vélemény, kasztunkhoz, állásunkhoz, eredetünkhöz tartozó; az önálló vélemények ritkán úszkálnak a felületen.0 Megosztás
Idézet
Az egyik azért ragaszkodik egy véleményhez, mert nagyra van vele, hogy önmagától jött rá, a másik azért, mert vesződséggel tanulta meg és büszke, hogy föl tudta érni ésszel. Tehát mind a ketten hiúságból.1 Megosztás
Idézet
Gyakran ellentmondunk egy véleménynek, holott tulajdonképp csak a hang ellenszenves nekünk, melyen elmondották.0 Megosztás
Idézet
A féltudás győzedelmesebb, mint az egész tudás: egyszerűbbnek tudja a dolgokat, mint amilyenek s ezért megfoghatóbban és meggyőzőbben alkotja meg róluk a véleményét.1 Megosztás
Idézet
Aki nem madár, az ne akarjon fészket rakni a szakadék tetején.0 Megosztás
Idézet
Minél magasabbra nő a fa fel az égbe, annál mélyebbre nyúlnak a gyökerei le a sárba.0 Megosztás
Idézet
A lehangoltak gyógyszere. - Már Pál is úgy vélekedett, hogy áldozatra van szükség annak érdekében, hogy Istennek a bűn miatti mélységes lehangoltsága megszűnjön: és a keresztények azóta nem szűntek önmaguk fölötti rosszkedvüket egy áldozaton kitölteni -, legyen ez a "világ", a "történelem", az érzelem, mások öröme vagy békés nyugalma, valami jónak mindenképpen meg kell halnia az ő bűneikért (ha csupán in effigie is)!0 Megosztás
Idézet
A test keresztény interpretátorai. - Bármi is származik a gyomorból, a belekből, a szívverésből, az idegekből, az epéből vagy az ondóból - a számunkra teljességgel ismeretlen gép minden rendellenességét, elerőtlenedését, túlzott ingerlékenységét, véletlenszerűségét - az olyan kereszténynek, mint Pascal, föltétlenül erkölcsi és vallási jelenségként kell felfognia, azzal a kérdéssel, hogy vajon Isten vagy ördög, jó vagy gonosz, üdvösség vagy kárhozat rejlik-e bennük! Ó, szerencsétlen interpretátor! Mennyire csűrnie-csavarnia kell rendszerét! Mennyire kell csűrnie-csavarnia önmagát, hogy igaza legyen!0 Megosztás
Idézet
Az "igazságért"! - "A kereszténység igazsága mellett szól a keresztények erényes életmódja, állhatatosságuk a szenvedésben, a szilárd hit, és mindenek előtt a sokasodás és a fejlődés minden baj ellenére" -, így beszéltek ti még ma is! Szánalmas ez! Tanuljátok hát meg, hogy mindez nem szól az igazság mellett, és az igazság ellen sem, hogy az igazságot másként bizonyítják, mint a szavahihetőséget, és az utóbbi egyáltalán nem érv az előbbi mellett!0 Megosztás
Idézet
A kereszténységben vadászösztön él mindazok iránt, akiket bármivel kétségbe lehet ejteni - az emberiségnek csak egy része hajlamos erre. A kereszténység a nyomukban van, állandóan leselkedik rájuk.0 Megosztás
Idézet
Olyanok vagyunk, mint két hajó, amelyek a maguk útját járják, a saját céljukat követ­ve: utunk keresztezheti egymást és meg is ünnepeljük e talál­kozást, amint ezt valaha tettük -, és akkor a derék hajók nyu­godtan pihentek egymás mellett ugyanabban a kikötőben, ugyanazon a napfényben, olyan nyugodtan, mintha már a célnál lennének, mintha egy lett volna céljuk. Ám küldetésünk lebírhatatlan ereje ismét külön utakra űzött bennünket, különbö­ző tengerekre, más napfényre és talán sohasem látjuk viszont egymást - vagy talán látjuk még egymást, csak nem ismerünk egymásra: mert a különféle tengerek és a különböző napsüté­sek megváltoztattak minket!0 Megosztás
Idézet
A házasság intézménye makacsul fenntartja azt a hitet, hogy a szerelem, jóllehet szenvedély, mégis lehet tartós, sőt az egy életen át tartó szerelem szabályként állítható fel. E nemes hit (...) meglehetősen gyakorta és majdnem szabályszerűen megcáfoltatik.0 Megosztás
Idézet
Bízni az érzéseinkben azt jelenti, hogy jobban hallgatunk a nagyapánkra és a nagyanyánkra, meg az ő nagyszüleikre, mint a bennünk lakó istenekre: az eszünkre és a tapasztalatunkra.2 Megosztás
Idézet
Nem volna szabad megengedi, hogy a szerelem lelkiállapotában bárki életre szóló döntést hozzon.1 Megosztás
Idézet
Ez az asszony szép és okos: de mennyivel okosabbá vált volna, ha nem lenne szép!0 Megosztás
Idézet
Szokásos hangulatunk attól a hangulattól függ, amelyet ki tudunk alakítani környezetünkben.0 Megosztás
Idézet
Lemondani valamiről, ami a tulajdonunkban van, feladni birtoklása jogát - örömet okoz, ha nagy gazdagságra utal. Ebben áll a nagylelkűség.0 Megosztás
Idézet
A rászorulónak valamennyi vigasz közül egyik sem tesz olyan jót, mint a megállapítás, hogy az ő esetére nincs vigasz.1 Megosztás
Idézet
- Melyik a legerősebb gyógyszer? - A győzelem.0 Megosztás
Idézet
Bizonyos erény birtoklásának mindaddig nem tulajdonítunk különösebb értéket, amíg ellenfelünkön nem figyeljük meg ezen erény tökéletes hiányát.0 Megosztás
Idézet
Ha a házasfelek nem élnének együtt, a jó házasságok gyakoribbak lennének.2 Megosztás
Idézet
A meggyőződések veszélyesebb ellenségei az igazságnak, mint a hazugságok.0 Megosztás
Idézet
Élesebben bírálunk egy gondolkodót, ha számunkra kellemetlen tételt állít fel; pedig ésszerűbb akkor tenni ezt, ha tétele számunkra kedvező.0 Megosztás
Idézet
Az igazi róka nem csupán azt a szőlőt nevezi savanyúnak, amelyet képes elérni, hanem a mások elől leszedett szőlőt is.0 Megosztás
Idézet
Csak azokat a kérdéseket halljuk meg, amelyekre képesek vagyunk választ találni.0 Megosztás
Idézet
Az igazi férfi két dolgot akar: játékot és veszélyt. Ezért akarja az asszonyt, legveszélyesebb játékszer gyanánt.0 Megosztás
Idézet
Rosszabb, ha hallgatunk; minden elhallgatott igazság méreggel telik.0 Megosztás
Idézet
Csaljanak meg inkább, mintsem hogy mindétig résen kelljen állanom a csalókkal szemben.0 Megosztás
Idézet
Ki túl soká kíméli magát, azt végül a kímélet betegíti meg.2 Megosztás
Idézet
Minden elmúlik, minden visszajön; így forog örökké a lét kereke.0 Megosztás
Idézet
A legnagyobbak szenvedélye a kockázat és a veszély keresése, s hogy magával a halállal kockázzanak.0 Megosztás
Idézet
Amiről az apa hallgat, a fia beszél, és gyakran úgy találom, hogy maga a fiú az apa felfedett titka.2 Megosztás
Idézet
A világ gonoszságára Istennek egyetlen mentsége van -, hogy nem létezik.3 Megosztás
Idézet
A remény a legrosszabb gonosz, mert elnyújtja az emberek szenvedését.0 Megosztás
Idézet
Az emberek a fényre törnek, de nem azért, hogy jobban lássanak, hanem hogy hatásosabban tündökölhessenek.0 Megosztás
Idézet
A sors azzal tüntet ki bennünket legjobban, ha megengedi, hogy egy ideig ellenségeink oldalán harcoljunk.0 Megosztás
Idézet
Csak kevesen hisznek teljesen önmagukban; - és e kevesek közül egyesek belülről kapják e hitet, afféle szükséges vakságként vagy szellemük részleges elsötétüléseként - (mit látnának, ha önmaguk mélyére tudnának pillantani!), míg másoknak e hitre szert kell tenniük: mindaz, ami jót, bátrat, derék dolgot csak művelnek, először érvként szolgál a bennük lakozó szkeptikus ellen: őt kell legyőzni, meggyőzni és ehhez szinte egy zsenire van szükség. Ők az önmagukkal elégedetlen, nagy emberek.0 Megosztás
Idézet
A szilárd hírnév valaha rendkívül hasznos volt: és mindenütt, ahol a társadalmon ma a csordaösztön uralkodik, még most is hasznos, sőt a legcélszerűbb, ha mindenki változatlannak mutatja jellemét és foglalatosságát - még akkor is, ha távolról sem ez az igazság.0 Megosztás
Idézet
A birtoklás vágya (...) a szerelemben érhető tetten leginkább: a szerelmes ember szerelme tárgyának kizárólagos birtoklására törekszik, lelke fölött éppen olyan föltétlen hatalomra vágyik, mint a teste fölött, azt kívánja, hogy szerelmének tárgya csak őt szeresse, a leghatalmasabbként és legkívánatosabbként akar lakni és uralkodni a másik lelkében.0 Megosztás
Idézet
A férfi és a nő egyaránt mást és mást ért a szerelem fogalmán - és mindkét nemnél a szerelem föltételei közé tartozik, hogy az egyik nem a másiktól nem ugyanazt az érzést várja, a szerelemnek nem ugyanazt a "fogalmát".1 Megosztás
Idézet
Zene nélkül az élet tévedés volna.0 Megosztás
Idézet
Az idealista javíthatatlan. Ha kipenderítik a mennyországból, eszményt kovácsol a poklából.0 Megosztás
Idézet
A művészet azért van, hogy ne pusztuljunk bele az igazságba.0 Megosztás
Idézet
Az igazság nem akkor talál legritkábban képviselőkre, mikor veszedelmes, hanem mikor unalmas kimondani.0 Megosztás
Idézet
Álmélkodik önmagán is (az ember), hogy nem tudja a feledést megtanulni, s mindegyre a múlton csügg: bármily messzire, bármily sebesen fusson is, a lánc vele fut.0 Megosztás
Idézet
Minden felnőttben egy játszani vágyó gyermek rejtőzik.1 Megosztás
Idézet
A meggyőződés nagyobb ellensége az igazságnak, mint a hazugság.0 Megosztás
Idézet
Aki szörnyekkel küzd, vigyázzon, nehogy belőle is szörny váljék.0 Megosztás
Idézet
Ha magasra törtök, járjatok a magatok lábán! Ne vitessétek magatokat föl, ne üljetek idegen vállakra és fejekre!1 Megosztás
Idézet
Téged gyűlöllek leginkább, mivelhogy vonzol, de nem vagy elég erős, hogy egészen magadhoz ragadj.5 Megosztás
Idézet
Az emberekkel való közlekedés elrontja a jellemet, különösen, ha valakinek nincs.2 Megosztás
Idézet
Az érzékiség gyakran gyorsabban elhatalmasodik, mintsem a szerelem képes lenne vele lépést tartani. A szerelem gyökerei ekkor gyengék maradnak, és könnyen kiszakadnak.0 Megosztás
Idézet
A kereszténység mindent megtett a kör bezárása érdekében, és már a kételyt is bűnnek nyilvánította. Ész nélkül, mintegy a csoda erejével kell a hitbe vettetnünk és úgy úsznunk benne, mintha a legtisztább és legvilágosabb, legegyértelműbb elemben lubickolnánk: ha a szárazföldet kutatnánk tekintetünkkel, már a gondolat is, hogy esetleg nem csak úsznunk kellene, kétéltű természetünk legfinomabb jelentkezése - már önmagában is bűnnek számítana! Jegyezzük meg, hogy ekképp ki van zárva a hit megindoklása és az eredetén való minden gondolkodás, mert ez bűnös dolog. Vakságot akarnak, mámort és örök énekszót ama habok fölött, amelyekben az ész megfulladt!0 Megosztás
Idézet
A művészet nem az, hogy meg tudunk-e rendezni egy ünnepet, hanem, hogy találunk-e olyanokat, akik örülnek neki.0 Megosztás
Idézet
Sohase fojts vissza, ne hallgass el magad előtt semmit, ami a saját gondolatod ellenében gondolható!0 Megosztás
Idézet
Az ember a legkegyetlenebb állat.0 Megosztás
Idézet
Egyik ember szülészt keres gondolatai számára, a másik valakit, akinek segíthet – így keletkezik a jó beszélgetés.0 Megosztás
Idézet
Mi a hagyomány? Felsőbbrendű tekintély, amelynek nem azért engedelmeskedünk, mert a számunkra hasznosat parancsolja ránk, hanem azért, mert parancsol.0 Megosztás
Idézet
A mester humanizmusához tartozik, hogy tanítványait óvja önmagától.0 Megosztás
Idézet
Nem a nyomor, nem a mohóság, hanem a hatalom szeretete az emberek démona.0 Megosztás
Idézet
Az őrület kivétel az egyénben, de szabály a csoportokban.0 Megosztás
Idézet
Minden befejezettet megcsodálunk, minden leendőt lebecsülünk.0 Megosztás
Idézet
Az ingerek ingere, ez a felzaklató, változatos, veszélyes, komor és gyakran napfényben izzó lét! Élni - ez kaland, s bármilyen párton vagytok is, az életnek ez a jellege mindig megmarad!0 Megosztás
Idézet
Soha példának senkit se vettem,
magam házában óv a magány
és minden mestert kinevettem,
ki nem nevetett önmagán.0 Megosztás
Idézet
Önmagában véve a nemi érzésben, a részvét és imádat érzésében az a közös, hogy az ember a maga élvezetével egy másik embernek is jót tesz.