21 Megosztás
Idézet
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.40 Megosztás
Idézet
Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.1 Megosztás
Idézet
Az ember, a kinek sok barátja van, széttöretik; de van barát, a ki ragaszkodóbb a testvérnél.19 Megosztás
Idézet
Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.19 Megosztás
Idézet
Szép szó sok jó barátot szerez, és megengeszteli az ellenségeket; nyájas beszéd jó embernél bőven adódik. Sok emberrel élj egyetértésben, de bizalmasod ezerből csak egy legyen! Ha barátot szerzel próba árán szerezd, és ne bízzál meg benne túl hamar; mert van, aki jó barát a maga idejében, de nem áll helyt a szorongatás napján. Van barát, aki ellenséggé válik, olyan barát, aki piacra visz gyűlölséget, viszályt és szitkot. Van barát, aki asztaltárs, de nem áll helyt a szükség napján. A barát, aki bejáratos, egyenlőnek tartja magát veled, és adja az urat házad népével szemben; amelyik azonban szerény előtted és színedet kerüli, azzal egyetértő, jó viszonyban lehetsz. Tartsd magadat távol ellenségeidtől, és légy résen barátaiddal szemben! A hűséges barát erős menedék, aki ilyenre akad, kincset talál! Az igaz barátnak nincsen mása, az igaz értékét nem lehet arannyal, ezüsttel mérni! A hűséges barát élet és halhatatlanság írja; azok találják meg, akik félik az Urat. Aki féli Istent jó barátnak is, mert amilyen ő maga, olyan a barátja is.1 Megosztás
Idézet
Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.2 Megosztás
Idézet
Megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik.3 Megosztás
Idézet
Hallottátok, hogy megmondatott: "Szemet szemért, fogat fogért."Én viszont azt mondom nektek: ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem aki megüti az arcodat jobb felől, fordítsd felé a másik arcodat is.2 Megosztás
Idézet
Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat.4 Megosztás
Idézet
Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.8 Megosztás
Idézet
Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.5 Megosztás
Idézet
Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert Te velem vagy.1 Megosztás
Idézet
Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.3 Megosztás
Idézet
És ha jövendőt tudok is mondani és minden titkot és minden bölcsességet ismerek is, és olyan teljes hitem van, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen énbennem: semmi vagyok.2 Megosztás
Idézet
Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.0 Megosztás
Idézet
Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.0 Megosztás
Idézet
A ki tőled kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.0 Megosztás
Idézet
A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.0 Megosztás
Idézet
És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.0 Megosztás
Idézet
Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.0 Megosztás
Idézet
Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.0 Megosztás
Idézet
Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.2 Megosztás
Idézet
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.0 Megosztás
Idézet
Meg lévén győződve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig.0 Megosztás
Idézet
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.1 Megosztás
Idézet
Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!1 Megosztás
Idézet
Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.0 Megosztás
Idézet
Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.0 Megosztás
Idézet
Adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett.0 Megosztás
Idézet
A ki a szelet nézi, nem vet az; és a ki sűrű fellegre néz, nem arat.1 Megosztás
Idézet
A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.0 Megosztás
Idézet
Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja.0 Megosztás
Idézet
A ki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok; És a ki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen: Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.1 Megosztás
Idézet
Jobb a paréjnak étele, a hol szeretet van, mint a hízlalt ökör, a hol van gyűlölség.0 Megosztás
Idézet
Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.0 Megosztás
Idézet
Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, a mi ültettetett. Ideje van a megölésnek és ideje a meggyógyításnak; ideje a rontásnak és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek. Ideje van a kövek elhányásának és ideje a kövek egybegyűjtésének; ideje az ölelgetésnek és ideje az ölelgetéstől való eltávozásnak. Ideje van a keresésnek és ideje a vesztésnek; ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak. Ideje van a szakgatásnak és ideje a megvarrásnak; ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretésnek és ideje a gyűlölésnek; ideje a hadakozásnak és ideje a békességnek.0 Megosztás
Idézet
A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.0 Megosztás
Idézet
Gyönyörűséges az embernek az álnokságnak kenyere; de annakutána betelik az ő szája kavicsokkal.0 Megosztás
Idézet
A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs!0 Megosztás
Idézet
Ne szeresd az álmot, hogy ne légy szegény; nyisd fel a te szemeidet, és megelégszel kenyérrel.0 Megosztás
Idézet
Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.0 Megosztás
Idézet
Vígy el engem innen a sziklára, a hova én nem jutok. Mert te vagy az én menedékem, s erős tornyom az ellenség ellen. Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké; hadd meneküljek a te szárnyaid árnyéka alá!0 Megosztás
Idézet
Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.1 Megosztás
Idézet
Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk.1 Megosztás
Idézet
Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt.
Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt.0 Megosztás
Idézet
Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.0 Megosztás
Idézet
Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?0 Megosztás
Idézet
Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bűne az annak.0 Megosztás
Idézet
Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.0 Megosztás
Idézet
Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged; fedd meg a bölcset, és szeret téged.0 Megosztás
Idézet
A ki bedugja fülét a szegény kiáltására; ő is kiált, de meg nem hallgattatik.0 Megosztás
Idézet
A dolognak summája, mindezeket hallván, ez: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga!0 Megosztás
Idézet
Mély víz a férfiúnak elméjében a tanács; mindazáltal a bölcs ember kimeríti azt.1 Megosztás
Idézet
A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat; a bolond ajkú pedig elveszti magát.0 Megosztás
Idézet
Ha lágyan viselted magadat a nyomorúságnak idején: szűk a te erőd.0 Megosztás
Idézet
Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél.0 Megosztás
Idézet
Nevetés közben is fáj a szív; és végre az öröm fordul szomorúságra.0 Megosztás
Idézet
Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul.0 Megosztás
Idézet
Szünjél meg szerelmes fiam, hallgatni az olyan tanítást, mely téged arra viszen, hogy a bölcsességnek igéjétől elszakadj.0 Megosztás
Idézet
Van olyan, aki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság.0 Megosztás
Idézet
Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.0 Megosztás
Idézet
Azonképen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mimódon értik meg, a mit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni.0 Megosztás
Idézet
Boldog az az ember, aki nem vétkezik szóval, és akit bűne miatt nem kínoz a fájdalom.
Boldog az az ember, akit nem vádol a szíve, és aki nem sűlyed reménytelenségbe.1 Megosztás
Idézet
Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban. Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.0 Megosztás
Idézet
És látám, és ímé egy sárgaszínű ló; és a ki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.0 Megosztás
Idézet
A bölcsesség legbiztosabb kezdete a tanulás utáni vágy. Tanulni akarni annyi, mint szeretni a bölcsességet. A bölcsesség szeretete a törvényeinek megtartása. A törvények megtartása a halhatatlanság biztosítéka. És halhatatlanság eljuttat az Isten közelébe.0 Megosztás
Idézet
Ember haragja Isten igazságát nem munkálja.1 Megosztás
Idézet
Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot.0 Megosztás
Idézet
Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon.0 Megosztás
Idézet
Nem az fertőzteti meg az embert, a mi a szájon bemegy, hanem a mi kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. (...) Mégsem értitek-é, hogy minden, a mi a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik? A mik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert.0 Megosztás
Idézet
Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.0 Megosztás
Idézet
A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.2 Megosztás
Idézet
Kivánatosb a jó hírnév nagy gazdagságnál; ezüstnél és aranynál a kedvesség jobb.0 Megosztás
Idézet
Minden vesztegető ajándék és igaztalan dolog elenyészik, de a becsületesség örökké megáll.0 Megosztás
Idézet
Mert a mitől remegve remegtem, az jöve reám, és a mitől rettegtem, az esék rajtam.1 Megosztás
Idézet
Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és a miképen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.0 Megosztás
Idézet
Igaza van annak, a ki első a perben; mígnem eljő az ő peresfele, és megvizsgálja őt.0 Megosztás
Idézet
A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel. Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az Úr? Se pedig megszegényedvén, ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével!0 Megosztás
Idézet
Ne menjetek ígézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.0 Megosztás
Idézet
Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló;
Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző.0 Megosztás
Idézet
Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.1 Megosztás
Idézet
A Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.0 Megosztás
Idézet
Az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.1 Megosztás
Idézet
A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések.0 Megosztás
Idézet
Mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.0 Megosztás
Idézet
Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által.0 Megosztás
Idézet
Messze van az Úr az istentelenektől; az igazaknak pedig könyörgését meghallgatja.0 Megosztás
Idézet
A ki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; a ki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.0 Megosztás
Idézet
Nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.0 Megosztás
Idézet
És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.0 Megosztás
Idézet
Még az ő felebarátjánál is útálatos a szegény, a gazdagnak pedig sok a barátja.0 Megosztás
Idézet
Mikor nincsenek ökrök: tiszta a jászol, a gabonának pedig bősége az ökröknek erejétől vagyon.1 Megosztás
Idézet
Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre,
mintegy pecsétet a te karodra;
mert erős a szeretet, mint a halál,
kemény, mint a sír, a buzgó szerelem;
lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai.0 Megosztás
Idézet
A hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.1 Megosztás
Idézet
Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled. Mert a hova te mégy, oda megyek, és a hol te megszállsz, ott szállok meg; néped az én népem, és Istened az én Istenem. A hol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled.0 Megosztás
Idézet
Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert a milyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. 0 Megosztás
Idézet
A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által.0 Megosztás
Idézet
Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott.
1 Megosztás
Idézet
A szép, szelíd beszéd sok barátot szerez, a jóakaró nyelvnek szépen felelgetnek. Sokan legyenek, akik békén élnek veled, de ezer közül csak egy adjon tanácsokat. Ha barátot szerzel, tedd előbb próbára, ne légy bizalmasa túlságosan gyorsan. Mert akad barát, aki elfordul a széllel, és ha bajba kerülsz, nem tart ki melletted. Van olyan barát, aki ellenséggé válik, s kettőtök vitáját rögtön dobra veri. Van, aki asztalodnál ülve jó barátod, de balsorsod napján sehol sem találod. Amíg szerencséd van, sorstársának tekint, s házad népe előtt megjátssza az urat. Ellenséged lesz, ha sorsod rosszra fordul, és (hogyha keresed), elbújik előled. Ellenségeidtől tartsd magadat távol, és barátaiddal szemben légy óvatos. A hűséges barát erős támaszod, vagyont talál, aki ilyen barátra szert tesz. A hű barátnak egyszerűen nincsen ára, nincsen, ami vele értékben fölérne. Mint az élet balzsama, olyan a jó barát; akik az Urat félik, találhatnak ilyet. Aki az Urat féli, abból jó barát lesz, mert amilyen ő maga, olyan a barátja is.0 Megosztás
Idézet
De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.0 Megosztás
Idézet
Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.3 Megosztás
Idézet
Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.0 Megosztás
Idézet
Hamisságot szól egyik a másiknak; hizelkedő ajakkal kettős szívből szólnak.0 Megosztás
Idézet
A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő birodalma.0 Megosztás
Idézet
A kik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd.0 Megosztás
Idézet
A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.0 Megosztás
Idézet
Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.0 Megosztás
Idézet
Fel ne költsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet addig, a míg akarja. 1 Megosztás
Idézet
Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt; mert gyümölcséről ismerik meg a fát. 0 Megosztás
Idézet
Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is? Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is.0 Megosztás
Idézet
Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és a földet.0 Megosztás
Idézet
Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.0 Megosztás
Idézet
A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót.0 Megosztás
Idézet
Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.0 Megosztás
Idézet
A jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.0 Megosztás
Idézet
Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami megtörtént, ugyanaz, ami ezután is történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt.0 Megosztás
Idézet
Az embernek kevélysége megalázza őt; az alázatos pedig tisztességet nyer.0 Megosztás
Idézet
A vidám elme megvidámítja az orcát, de a szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik.0 Megosztás
Idézet
A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig megszáraztja a csontokat. 0 Megosztás
Idézet
Mint a vízben egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a másikat.1 Megosztás
Idézet
Értékesebb a bölcsesség az igazgyöngyöknél, és nem fogható hozzá semmilyen drágaság.0 Megosztás
Idézet
Mert a mit cselekeszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem, a mit akarok, hanem a mit gyűlölök, azt cselekeszem.0 Megosztás
Idézet
A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg.0 Megosztás
Idézet
A pletykálkodó kiadja más titkait, de a megbízható szellem nem él vissza a bizalommal.0 Megosztás
Idézet
Hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván.0 Megosztás
Idézet
Böjtöltünk és könyörögtünk azért Istenhez annak okáért és meghallgatott minket.0 Megosztás
Idézet
Minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.0 Megosztás
Idézet
Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.0 Megosztás
Idézet
Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, hiszen "mindent lába alá vetett".1 Megosztás
Idézet
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meg lesz néki, a mit mondott.